XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Kontakt

psychiatriadziecieca@gmail.com

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182) Organizator Warsztatów nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są̨ jako zbiór doraźny zgodnie z brzmieniem ustawy UOODO, stanowią informacje poufne i służą̨ tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów w czasie organizacji i przebiegu Warsztatów. Po zakończeniu Warsztatów dane osobowe ulegną zniszczeniu zgodnie z zapisem ustawy o zbiorach doraźnych.

 

Pobierz książke streszczeń