XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Regulamin Rejestracji Uczestników

XXX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz II Międzynarodowej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży odbywającej się od 16 listopada 2018 do 18 listopada 2018 w Krakowie

  • 1. Postanowienia ogólne

1.1 XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży , zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się̨ w dniach 16 – 18 listopada 2018 na terenie Qubus Hotel Kraków, Kraków 30-527, ul. Nadwiślańska 6, tel.123745100.

1.2 Organizatorem Konferencji jest Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem. Firma WCG Pharma Tomasz Giziński, Konstancin Jeziorna 05-510, ul. Kołobrzeska 52A/1, zwana w dalszej części Regulaminu WCG, działając na podstawie upoważnienia Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego realizuje powierzone jej zadania przez organizatora polegające na sporządzeniu listy uczestników ww. Konferencji Naukowo- Dydaktycznej, rejestracji, rozliczania opłat praz całej Konferencji przed organizatorem

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią̨ integralną część́ Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują̨ wszystkich Uczestników.

1.4 Uczestnikami Konferencji są̨: Lekarze specjaliści z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarze innych specjalności, pracownicy ochrony zdrowia, oświaty bez specjalizacji certyfikatu, doktoranci, członkowie PTP, studenci, wykładowcy, inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji zaakceptowane przez organizatora oraz przedstawiciele WCG.

1.5 W ramach Konferencji odbywać́ się̨ będą̨ wykłady naukowe, sesje naukowo-dydaktyczne, grant naukowy firmy Medice dedykowany dla Uczestników oraz wystawa firmy farmaceutycznej Medice.

1.6 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się̨ pod adresem: www.psychiatriadziecieca.pl

  • 2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Kongresie jest a) zgłoszenie i rejestracja uczestnictwa oraz b) wniesienie opłaty za uczestnictwo:

2.1.1 Zgłoszenie i rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji www.psychiatriadziecieca.pl

2.1.2 Otrzymanie potwierdzenia w formie automatycznego przyjęcia formularza zgłoszeniowego, bądź́ potwierdzenia na podany adres mailowy wraz z proformą.

2.1.3. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2 Opłatę̨ za udział w Kongresie należy dokonać za pomocą przelewu na rachunek bankowy firmy: WCG Pharma Tomasz Giziński.: Bank MBank Nr konta: 59 1140 2004 0000 3002 7748 5746; tytułem: nr faktury proforma oraz imię i nazwisko uczestnika.

2.2.1 Nie ma możliwości dokonania płatności za udział w konferencji w inny sposób – gotówka, karta, na miejscu konferencji

2.3. Opłata powinna być́ wniesiona dopiero po dokonaniu rejestracji przez zgłaszającego uczestnictwo i otrzymaniu proformy.

2.4  WCG wystawi fakturę̨ VAT po otrzymaniu płatności wskazanej w proformie.

2.5 Faktura VAT wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres wskazany podczas rejestracji.

2.6 Uczestnikiem, który wygłasza prezentację/ wykład ( wykładowca) na dany temat jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej z własną prezentacją i została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy.

2.7 Ewentualne zwolnienie z opłat nastąpi na podstawie decyzji Komitetu Organizacyjnego oraz/lub Komitetu Naukowego.

2.8 Zwolnienie z opłat następuje po potwierdzeniu pisemnym przez Organizatora. Osoba zwolniona z opłaty zostanie poinformowana przez Organizatora

2.9 Koszt udziału w Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie z zastrzeżeniem świadczeń́ wliczonych w opłatę̨ rejestracyjną.

2.10 Termin nadsyłania zgłoszeń́ uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego www.psychiartriadziecieca.pl upływa w dniu 15 listopada 2018r. Liczba uczestników jest ograniczona.

2.11 Uczestnik może zrezygnować́ z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie winna być́ dokonana w formie pisemnej i przesłana do biura WCG na adres: WCG Pharma ul. Kołobrzeska 52a/1, 05-510 Konstancin – Jeziorna, lub na adres e-mail: psychiatriadziecieca@gmail.com

2.12 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie:

2.12.1.Gdy WCG/Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż̇ w 30 dniu przed rozpoczęciem Kongresu, WCG/Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę̨, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 75% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

2.12.2 Gdy WCG/Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30 dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator/ WCG ma prawo zatrzymać́ wpłatę̨.

2.13 Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres WCG, Organizator/WCG dokona zwrotu. Zwrot dokonany będzie na konto z jakiego Uczestnik uiścił wpłatę.

  • 3. Ceny i warunki płatności

3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Kongresie zamieszczone są̨ na stronie internetowej Konferencji

3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający usługi związane z uczestnictwem w Kongresie.

3.3 Faktura będzie wystawiana zgodnie z danymi zawartymi w treści potwierdzenia przelewu/ zgłoszenia internetowego. Po wystawieniu faktury zmiany będą̨ możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach.

3.4 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora/WCG do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

  • 4. Postanowienia końcowe

4.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się̨ z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora/ WCG, WCG/Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

4.2 W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się̨ z przyczyn niezależnych (siła wyższa) od Organizatora/ WCG, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresu.

4.3 Organizator może zmienić́ termin i miejsce Kongresu bez podania przyczyny.

4.4 Wszelkie spory mogące wyniknąć́ z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora/WCG.

4.5 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień́ niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń́ dokonanych miedzy Uczestnikiem a Organizatorem/ WCG.

4.6 Uczestnik Kongresu wyraża zgodę̨ na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad kongresowych w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg Kongresu. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być́ wykorzystany i rozpowszechniany przez WCG na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach ( Internet, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem, użyczenie, nadanie i remisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.

4.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

4.8 Podczas Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w obiekcie hotelowym tj. Qubus Hotel Kraków

4.9 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182) Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są̨ jako zbiór doraźny zgodnie z brzmieniem ustawy UOODO, stanowią informacje poufne i służą̨ tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem

Organizatorem Konferencji w czasie organizacji i przebiegu Konferencji.  Po zakończeniu konferencji dane osobowe ulegną zniszczeniu zgodnie z zapisem ustawy o zbiorach doraźnych.

4.10 Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

4.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą̨ zostać́ zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

4.12 Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność́ materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są̨ jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również̇ w miejscach zakwaterowania.

4.13 Zarejestrowanie się̨ w charakterze Uczestnika Kongresu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

4.14 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej

4.15 Organizator ma prawo zmiany postanowień́ regulaminu. Zmiany wchodzą̨ w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia zmian na stronie internetowej Konferencji.

Pobierz książke streszczeń